Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 10 Select B.V. (10-10-2010)

Inhoud Werkingssfeer

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden
Artikel 3 Uitvoering van de bemiddelingsopdracht Interim opdracht
Artikel 4 Duur van de opdracht
Artikel 5 Arbeidsduur, werktijden, leiding en toezicht
Artikel 6 Arbeidsomstandigheden
Artikel 7 Vergoeding en urenverantwoording
Artikel 8 Overname van IP-ers en kandidaten
Artikel 9 Opschorting en bedrijfssluitingen
Artikel 10 Tarief
Artikel 11 Auto Werving en selectie opdracht
Artikel 12 Startfee en Honorarium
Artikel 13 Overige kosten
Artikel 14 Facturering
Artikel 15 Garantieregeling
Artikel 16 Einde Opdracht Algemene bepalingen
Artikel 17 Betalingsvoorwaarden
Artikel 18 Aansprakelijkheid
Artikel 19 Vrijwaringen
Artikel 20 Geheimhouding
Artikel 21 Overmacht
Artikel 22 Discriminatie
Artikel 23 Geschillen
Artikel 24 Wijzigingen Werkingssfeer


Op alle rechtsverhoudingen tussen 10 Select B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Breda (verder te noemen als 10 Select) en haar wederpartijen (verder te noemen “opdrachtgever’’) zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.


Artikel 1 Definities

 1. 10 Select: de besloten vennootschap 10 Select B.V. met als adres Baronielaan 65, 4818 PC te Breda.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke en rechtspersoon die een overeenkomst met 10 Select aangaat en/of onder wiens leiding en toezicht de 10 Select Interim Professional in het kader van de opdracht werkzaam is en tot het door 10 Select verlenen van diensten betreffende of verband houdende met het bemiddelen van kandidaten.
 3. 10 Select Interim Professional: (lees IP-er) iedere natuurlijke en rechtspersoon, die door tussenkomst van 10 Select als ZZP’er of inleenkracht al of niet via derden werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.
 4. Interim opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en 10 Select te bepalen werkzaamheden die door de kandidaat verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
 5. Tarief: het door de opdrachtgever ter zake van de inzet van de 10 Select Interim Professional aan 10 Select verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.
 6. Kandidaat: iedere natuurlijke en rechtspersoon, die door 10 Select bij de opdrachtgever wordt voorgedragen.
 7. Inzet: de tewerkstelling van een 10 Select Interim Professional in het kader van een opdracht.
 8. Werving & Selectie opdracht: opdracht, waarbij 10 Select een of meer kandidaten ten behoeve van een indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Voor aanvang van de opdracht worden gemaakte afspraken over honorarium, startfee, mediakosten enz. vastgelegd in een opdrachtbevestiging en door zowel de opdrachtgever evenals 10 Select ondertekend. Pas na ondertekening en ontvangst van de opdrachtbevestiging zal 10 Select haar werkzaamheden aanvangen.
 9. Indiensttreding: hieronder wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door 10 Select geïntroduceerde kandidaat (bv. als vennoot, als opdrachtnemer, als inleenkracht, als contractor, enz.) al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
 10. Succesvolle in/vervulling van de Werving & Selectie opdracht: hiervan is sprake indien en zodra een door 10 Select bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat of kandidaten aldaar in dienst treedt. Eveneens is hieronder begrepen het geval dat een door 10 Select aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 (lees twaalf) maanden na deze introductie, al of niet na intrekking van de opdracht, in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde organisatie werkzaam is.

Artikel 2 Aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen 10 Select en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door 10 Select zijn aanvaard en schriftelijke zijn bevestigd.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen van 10 Select zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor aanvang, uitvoering en afronding van de bemiddelingsopdracht heeft verstrekt.
 4. De overeenkomst tot opdracht tussen de opdrachtgever en 10 Select komt op de volgende wijze tot stand. Hetzij door het aanvaarden van opdrachtgever van het aanbod door het voor akkoord ondertekenen van de opdrachtbevestiging, dan wel door het feit dat de kandidaat op verzoek van de opdrachtgever is begonnen ook al heeft de opdrachtgever de opdrachtbevestiging (nog) niet aan 10 Select retour gezonden.

Artikel 3 Uitvoering van de bemiddelingsopdracht

 1. 10 Select voert de werkzaamheden in het kader van de bemiddelingsopdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. De opdrachtgever verstrekt 10 Select voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden, aangevuld met informatie over functie-eisen, inschaling, werktijden, arbeidsduur, arbeidsomstandigheden en locatie. 10 Select selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verkregen informatie één of meerdere kandidaten die zij voorstelt aan de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht.
 2. 10 Select verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden, waarvan zij in verband met de uitvoering van een bemiddelingsopdracht kennis neemt en waarvan haar het vertrouwelijke karakter is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk had dienen te zijn. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet als 10 Select hiermee de wet overtreedt.
 3. 10 Select schiet niet te kort en is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 10 Select is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 10 Select kenbaar behoorde te zijn en/of om welke reden dan ook niet – of binnen de opdrachtgever gestelde termijn – leidt tot de daadwerkelijke inzet van een kandidaat.
 4. 10 Select is te allen tijde gerechtigd opdrachten terug te geven en/of niet aan te nemen indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever naar het oordeel van 10 Select onvoldoende is bevonden. Bij tussentijdse beëindiging om bovenstaande reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend. Het bepaalde in artikel 8 en 16 (overname beding) blijft onverkort van toepassing.


Interim opdracht

Artikel 4 Duur van een Interim opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor een vaste periode (een opdracht met een vastgestelde einddatum) of bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld de afronding van het project de opdracht doet eindigen) of een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum)
 2. De opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief Algemene Voorwaarden 10 Select bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht is niet mogelijk tenzij deze opzegging geschiedt in de proeftijd (1e maand) van deze opdracht.
 3. 10 Select heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en 10 Select bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk indien: de opdrachtgever in gebreke is met het tijdig nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht en/of aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens 10 Select zal (kunnen) voldoen; de opdrachtgever geliquideerd is of surseance van betaling of in staat van faillissement is verklaard.
 4. De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra 10 Select de IP-er niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen 10 Select en de IP-er is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. 10 Select schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 5 Arbeidsduur, werktijden, leiding en toezicht

 1. De arbeidsduur en de werktijden van de IP-er bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders schriftelijk overeengekomen. De werktijden, de duur en de rusttijden van de IP-er zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke uren tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de duur en de rust- en de werktijden van de IP-er voldoen aan de wettelijke eisen.
 2. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal ten aanzien van uitoefening van leiding en toezicht zich op een identieke en dezelfde zorgvuldige wijze handelen als waarmee men ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om IP-ers aan derden ter beschikking te stellen (lees: door te lenen)

Artikel 6 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de IP-er en 10 Select verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de IP-er en 10 Select tijdig, in ieder geval een werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijke informatie te verstrekken over de verlangde kwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het geven van een actieve voorlichting met betrekking tot gehanteerde RIE en over alle specifieke risico’s en aandachtspunten.
 3. Mocht een IP-er een bedrijfsongeval overkomen of een beroepsziekte krijgen dan zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat hiervan een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt met daarin vermeld: toedracht van het ongeval dat zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van dit ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert 10 Select zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of beroepsziekte en stuurt zo snel mogelijk een kopie van de rapportage.
 4. Bij arbeidsongeschiktheid van een IP-er is 10 Select niet gehouden aan een onmiddellijke vervanging. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan 2 maanden duurt of dreigt te gaan duren dan treden 10 Select en de opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

Artikel 7 Vergoeding en urenverantwoording

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de IP-er vastgesteld aan de hand van een uurtarief en vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
 2. In het tarief van 10 Select zijn inbegrepen de salariskosten van de IP-er. Reis- en onkosten worden apart gedeclareerd conform afspraken in de opdrachtbevestiging. Voor alle opdrachten geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht.
 3. Bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Declaraties, correspondentie betreffende de betaling van declaraties alsmede de uitkomsten van de werkzaamheden van 10 Select zullen geacht worden de opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres/emailadres van de opdrachtgever.
 5. De facturen van 10 Select worden mede gemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording, welke de opdrachtgever bindt.
 6. Indien opdrachtgever niet meewerkt aan een deugdelijke urenverantwoording voor de betrokken partijen, zal de door de IP-er aangeleverde urenverantwoording als bindend bewijs worden gezien.
 7. Indien opdrachtgever gebruik maakt van een eigen urenverantwoordingsysteem, dan zal de opdrachtgever dit vooraf aan 10 Select en de IP-er bekend moeten maken.

Artikel 8 Overname van IP-ers en kandidaten

 1. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een IP-er, welke ter beschikking is gesteld voor een tijdelijke opdracht of project, gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 (lees twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten 10 Select om in dienst te nemen of daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.
 2. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een door 10 Select in het kader van de opdracht voorgestelde kandidaat binnen een periode van 12 maanden buiten 10 Select om in dienst te nemen of op vergelijkbare wijze via derden, werkzaamheden te laten verrichten.
 3. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, is de opdrachtgever aan 10 Select een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 25.000 Euro.

Artikel 9 Opschorting en bedrijfssluitingen 

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de IP-er tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan 10 Select het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende en/of gebruikelijke aantal uren.
 2. Bedrijfssluitingen. De opdrachtgever dient 10 Select bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, omdat 10 Select deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever 10 Select onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om 10 Select tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de sluiting onverkort aan 10 Select het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldend en/of gebruikelijk aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10 Tarief

 1. Het door de opdrachtgever aan 10 Select verschuldigde tarief wordt berekend over de uren die 10 Select op grond van de opdracht en/of voorwaarden heeft afgesproken. Het tarief bevat de volgende componenten; uurloon, afdracht t.b.v. loonbelasting, sociale lasten, reserveringen voor vakantiedagen en -geld, kort verzuim, bijzonder verlof en een vergoeding voor 10 Select. Niet inbegrepen in het tarief zijn kostenvergoedingen (reis- en/of onkosten), eventueel kosten voor een lease auto en BTW.
 2. 10 Select is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet- en regelgeving, of enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van (wijziging van) enige toepasselijke CAO of de daarbij geregelde lonen of arbeidsvoorwaarden of daarin vastgestelde loonsverhoging en/of verplichte uitkering 3. Iedere aanpassing aan het tarief wordt door 10 Select zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is 10 Select gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. 10 Select kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door 10 Select zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 11 Auto

 1. Opdrachtgever informeert 10 Select onverwijld indien door opdrachtgever aan de IP-er een auto ter beschikking wordt gesteld waarmee de IP-er (tevens) privé mag rijden. Hierbij overlegt de opdrachtgever aan 10 Select de voor correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van de catalogus waarde. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik van de auto voortvloeiende schade.


Werving & Selectie voorwaarden

Artikel 12 Startfee en Honorarium

 1. Bij aanvang van een werving & selectieopdracht brengt 10 Select een vooraf overeengekomen start- of aanvangsfee in rekening exclusief eventuele mediakosten.
 2. Bij een succesvolle invulling van de werving & selectie opdracht wordt door 10 Select aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Het honorarium bestaat uit een vooraf overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat.
 3. De opdrachtgever is gehouden om binnen 7 dagen na een daartoe gedaan verzoek van 10 Select de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door 10 Select geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is 10 Select gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform deze schatting te factureren.
 4. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door 10 Select aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan 1 (lees één) jaar gebaseerd op een volledige werkweek (lees 40 uur per week) van een volledig jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag, dertiende maand, ATV, tantième, bonussen, 4500 euro voor een auto van de zaak, provisies en ploegentoeslag.

Artikel 13 Overige kosten

 1. De opdrachtgever is, buiten de startfee,eventuele mediakosten en het honorarium bij een succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan 10 Select verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen 10 Select en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 14 Facturering

 1. Het honorarium wordt 14 (veertien) dagen na de datum van ondertekening van het arbeidscontract van de door 10 Select geselecteerde kandidaat aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 15 Garantieregeling

 1. Indien van een door 10 Select bemiddelde kandidaat binnen de proeftijd (lees 1 maand) zijn of haar contract wordt beëindigd en de kandidaat niet meer in dienst is, zal 10 Select, mits de opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen (exclusief eventuele mediakosten) een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.
 2. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij 10 Select binnen 7 (zeven) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

Artikel 16 Einde Opdracht

 1. Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door een succesvolle invulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door 10 Select of de opdrachtgever. Het eindigen van de opdracht door de opdrachtgever laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens 10 Select m.b.t. de door 10 Select geïntroduceerde kandidaten onverlet.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt nadat 10 Select de kandidaten schriftelijke dan wel mondeling heeft geïntroduceerd, is de opdrachtgever een bedrag van 4500 euro verschuldigd aan 10 Select. Wordt de opdracht ingetrokken na 1 (lees een) of meerdere gespreksronden bij de opdrachtgever dan is de opdrachtgever een bedrag van 7.500 euro schuldig aan 10 Select. Deze bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.
 3. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een door 10 Select in het kader van de opdracht voorgestelde kandidaat binnen een periode van 12 maanden buiten 10 Select om in dienst te nemen of op vergelijkbare wijze via derden, werkzaamheden te laten verrichten.
 4. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, is de opdrachtgever aan 10 Select een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 25.000 Euro.


Algemene bepalingen

Artikel 17 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum tenzij door de opdrachtgever en 10 Select anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft 10 Select het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan 10 Select de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van 10 Select op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. 10 Select heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 7. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een week na factuurdatum van de betreffende opdracht schriftelijk te worden gemeld aan 10 Select. Nimmer zal dit betekenen dat betaling van de factuur achterwege mag blijven.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door 10 Select aanvaarde bemiddelingsopdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. 10 Select kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. 10 Select is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de bemiddelingsopdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart 10 Select van fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke vorderingen van loonheffing en/of premies, boetes en verhogingen, die het gevolg zijn van afwijkende gedragingen ten aanzien van de opdracht zoals die oorspronkelijk was vastgelegd.
 3. Indien 10 Select aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van 10 Select is gedekt.
 4. In afwijking van hetgeen onder 2. Van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde vergoedingsgedeelte.
 5. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door verlies van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 19 Vrijwaringen 

 1. Opdrachtgever vrijwaart 10 Select en de Kandidaat voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de (bemiddelings)opdracht worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan 10 Select en/of de Kandidaat informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, Algemene Voorwaarden 10 Select garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. De opdrachtgever staat in voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden als ware de IP-er zijn eigen werknemer. Zowel 10 Select als de IP-er worden op de hoogte gebracht van eventuele bijzondere gevaren en/of risico’s die aan de opdracht zijn verbonden.
 4. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden aan het goed werkgeverschap ten aanzien van de door 10 Select beschikbaar gestelde IP-er.
 5. Opdrachtgever stemt ermee in dat 10 Select gebruik mag maken van het bedrijfslogo voor plaatsing op de eigen website www.10select.nl.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door 10 Select voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 10 Select en de kandidaat aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan 10 Select een direct opeisbare boete verschuldigd van 25.000 euro per overtreding, onverminderd het recht van 10 Select om volledige schadevergoeding ten bate van 10 Select en/of de kandidaat te vorderen.

Artikel 21 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 10 Select geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 10 Select niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover 10 Select ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 10 Select gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze te voldoen als ware het een afzonderlijke bemiddelingsopdracht.

Artikel 22 Discriminatie

 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgelijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet –functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door 10 Select worden meegewogen.

Artikel 23 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle (bemiddelings)opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die onverhoopt tussen 10 Select en de opdrachtgever ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.
 2. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. 10 Select en opdrachtgever zullen in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen, waarvan het doel en de strekking overeenkomen met de oorspronkelijke bepaling met wegnemen van de oorzaak van de nietigheid.

Artikel 24 Wijzigingen
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 50970749.

 

LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.
10 Select BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.